แนวทางการดำเนินงานและวิธีการบริหารแผนงานตามขอบเขตการดำเนินงาน
 


             แนวทางการดำเนินงานและวิธีการบริหารแผนงานให้บรรลุเป้าประสงค์ตามขอบเขต
การดำเนินงานของแต่ละโครงการย่อยนั้น ผู้บริหารโครงการจะใช้แนวคิดตามหลักการของการบริหารโครงการที่มีประสิทธิภาพ โดยมีแนวทางของการบริหารแผนงานดังต่อไปนี้
           1) จัดทำกรอบการวิจัย และโจทย์การวิจัยของแผนงานเพื่อจัดทำประกาศรับข้อเสนอโครงการภายใต้แผนงาน และประกาศไปยังสถาบันการศึกษา หรือหน่วยงานในกระบวนการยุติธรรมที่มีความสนใจ ให้ส่งข้อเสนอโครงการวิจัยภายใต้แผนงานมายังผู้บริหารแผนงาน
           2) การพิจารณาคุณสมบัติเบื้องต้นของข้อเสนอโครงการ ผู้บริหารแผนงานจะดำเนินการประสานและค้นหานักวิจัยที่มีความรู้ความเชี่ยวชาญในด้านนั้นๆ จากเครือข่ายสถาบันการศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงเรียนนายร้อยตำรวจ มหาวิทยาลัยมหิดล มหาวิทยาลัยสวนดุสิต สำนักงานพิสูจน์หลักฐานตำรวจ สถาบันนิติวิทยาศาสตร์ เป็นต้น โดยในแต่ละโครงการจะต้อง
มีการกำหนดขอบเขตของการดำเนินโครงการที่ชัดเจน มีการวางแผนการดำเนินโครงการและวิธีการดำเนินงานหรือแนวทางปฏิบัติที่ให้การดำเนินงานเป็นไปตามแผนงาน ตลอดจนการกำหนดกลยุทธ์หรือเทคนิคเฉพาะที่จะส่งผลให้โครงการนั้นๆ ประสบความสำเร็จอย่างมีคุณภาพ โดยผู้รับผิดชอบโครงการที่เสนอข้อเสนอเข้ามาจะต้องมีการค้นหาปัญหา/ความต้องการของกลุ่มเป้าหมาย (Users)
ที่จะนำผลการดำเนินโครงการไปใช้ประโยชน์ โดยแต่ละโครงการต้องเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ
มีความท้าทายของโจทย์วิจัย สามารถทำได้จริง หัวข้อมีความน่าสนใจ ผลผลิตที่ได้เกิดผลกระทบ
ต่อการเปลี่ยนแปลงของประเทศในการแก้ปัญหานั้นๆ และสามารถนำไปใช้ประโยชน์ได้ในระยะเวลาไม่เกิน 3 ปี เพื่อให้โครงการวิจัยตามกรอบการวิจัยทั้ง 3 ด้าน มีประเด็นที่สอดคล้องและเป็นไป
ในทิศทางเดียวกัน
                   นอกจากนี้ ผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องมีความสามารถในการบริหารความเปลี่ยนแปลงได้เป็นอย่างดี หากเกิดความเปลี่ยนแปลงในระหว่างที่โครงการกำลังดำเนินอยู่ เช่น งบประมาณ บุคลากร หรือเงื่อนไขแทรกซ้อนที่อาจส่งผลกระทบต่อกระบวนการดำเนินงาน เป็นต้น ทั้งนี้ ผู้บริหารโครงการจะพิจารณาโครงการที่มีระดับความพร้อมของเทคโนโลยีสู่อุตสาหกรรม (Technology Readiness Level - TRL) ในระดับ 4 ขึ้นไปร่วมด้วย
           3) การกำกับดูแลและให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวางแผนดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง
เพราะเมื่อนำแผนการดำเนินงานไปสู่การปฏิบัติแล้วแผนนั้นๆ อาจมีความเปลี่ยนแปลงได้เสมอ ดังนั้น
การวางแผนโครงการจึงต้องคำนึงถึงความเป็นไปได้ในการนำแผนไปสู่การปฏิบัติ
           4) การให้ความสำคัญต่อการปฏิบัติงานตามแผนงาน โดยการตรวจสอบการดำเนินการตามแผนอย่างต่อเนื่อง เน้นการควบคุมและกำกับติดตามอย่างเคร่งครัด มีการนัดประชุมเพื่อตรวจสอบการดำเนินการตามแผนงานอย่างต่อเนื่อง ตลอดจนการใช้ความพยายามในการกระตุ้นหรือสร้างแรงจูงใจให้ผู้รับผิดชอบโครงการและคณะทำงานเกิดความตื่นตัวและมีความพร้อมสำหรับ
การแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างที่กำลังดำเนินงาน ดังนั้นผู้รับผิดชอบโครงการจะต้องคำนึงถึงความเสี่ยงในแต่ละกิจกรรมและแนวทางในการแก้ไขข้อผิดพลาด เพราะการประเมินความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นระหว่างการดำเนินกิจกรรมเป็นสิ่งสำคัญ ที่จะสามารถป้องกันความผิดพลาดที่อาจเกิดขึ้น
ในระหว่างการดำเนินกิจกรรมได้อย่างทันท่วงที
           5) การประสานความร่วมมือและสร้างการมีส่วนร่วม เพื่อสนับสนุนให้เกิดพันธะสัญญาของสมาชิกในแต่ละคณะทำงานที่จะดำเนินโครงการให้สำเร็จได้ ดังนั้น ผู้บริหารโครงการจึงจำเป็นต้องกระตุ้นให้ผู้รับผิดชอบในแต่ละโครงการมีส่วนร่วมในกิจกรรมต่างๆ เช่น การวางแผนโครงการ 
การกำหนดบทบาทของสมาชิกในคณะทำงาน การกำหนดทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในกิจกรรมต่างๆ และหาแหล่งทรัพยากรที่จำเป็นต้องใช้ในการดำเนินงาน เป็นต้น
           6) การผลักดันให้เกิดการนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม รวมไปถึง
การส่งเสริมให้เกิดเป็นกลไกที่จะนำไปสู่นโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ ตลอดจนการผลักดัน
ให้เกิดการเผยแพร่ผลการศึกษาและการนำไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสาธารณะ
                จากแนวทางการดำเนินงานและวิธีการบริหารแผนงานตามขอบเขตการดำเนินงานข้างต้น ผู้บริหารแผนงานจะต้องมีความมุ่งมั่นให้การดำเนินงานให้โครงการสำเร็จลงได้อย่างมืออาชีพ ซึ่งกุญแจที่สำคัญที่สุดของการบริหารโครงการ คือ จะต้องสร้างความน่าเชื่อถือให้ผู้เข้าร่วมโครงการเกิดความพึงพอใจกับผลลัพธ์ที่เกิดจากการดำเนินงาน โดยจะมีการตรวจสอบและประเมินการดำเนินโครงการอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้ทราบถึงปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างการดำเนินงาน และให้ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับปัจจัยสนับสนุนที่จะผลักดันแต่ละโครงการให้บรรลุผลสำเร็จได้อย่างมีคุณภาพ

 
 
 
                       
 

 

คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เลขที่ 90 หมู่ 7 อาคาร 52 ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-311110