-ความเป็นมา
  -วัตถุประสงค์
  -แนวทางการดำเนินงาน
  -ขอบเขตของการทำกิจกรรม
  -กรอบแนวคิดการดำเนินงาน
  -ความเชื่อมโยงฯ
  -แผนการดำเนินงาน
  -ข้อกำหนดการทำวิจัย
(Terms of reference- TOR)
   
  -สนง.คณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
  -โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
  -คณะนิติศาสตร์ รร.นายร้อยตำรวจ
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข่าวประชาสัมพันธ์
 
 
   
   
ประชาสัมพันธ์การเปิดรับ “ข้อเสนองานวิจัย” โครงการท้าทายไทย กลุ่มเรื่องกระบวนการยุติธรรมรองรับ 4.0 ที่ทำงานร่วมกับสำนักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.) โดยสามารถร่วมส่งผลงานได้ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ 15 พ.ย. 2561 
   
ประชาสัมพันธ์ การเปิดรับ "ข้อเสนองานวิจัย"
โครงการท้าทายไทย กลุ่มเรื่องกระบวนการยุติธรรมรองรับ 4.0

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ :
ดาบตำรวจหญิง ริน จันทร์นาค 08 1560 8905
คุณวิชิต แย้มยิ้ม 09 4481 5464

ท่านสามารถรับข้อมูล ข่าวสาร ผ่านทาง Line Official

Line ID Official : @kyc5125a
หรือสแกนได้จาก QR Code

 

   
 
 
 
 
ประมวลภาพกิจกรรม
 
 
VDO
เยาวชนพลังบวก วิมุตยาราม พิทยากร Ep2
   
VDO
เยาวชนพลังบวก วิมุตยาราม พิทยากร Ep1
   
การประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบทางวิชาการ
และคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย

วันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ.2561
ณ ห้องประชุมคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
   
การประชุมรอบพิเศษร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิ
ของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น.
ณ อาคาร 4 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ

 

 
 
 
                       
 

 

คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เลขที่ 90 หมู่ 7 อาคาร 52 ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-311110