การประชุมรอบพิเศษร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ อาคาร 4 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
 


          การประชุมรอบพิเศษร่วมกับผู้ทรงคุณวุฒิของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เมื่อวันที่ 5 ตุลาคม พ.ศ. 2561 เวลา 13.30 – 16.00 น. ณ  อาคาร 4 ชั้น 2 สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ซึ่งมี นางสาวอุไร เชื้อเย็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารและงบประมาณวิจัย เป็นประธานในการประชุม และมีผู้เข้าร่วมประชุมทั้งสิ้น 7 คน ดังรายนามต่อไปนี้

สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
1. นางสาวอุไร เชื้อเย็น นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการกองบริหารและงบประมาณวิจัย
2. นางสาวเกศรา เอกอุดมพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
3. นายวัชระ ดุลยาสิทธิพร นักวิเคราะห์นโยบายและแผน
คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
4. ศ.พล.ต.ต.หญิงดร.พัชรา สินลอยมา ผู้บริหารจัดการโครงการวิจัย 
5. อ.เปมิกา สนิทพจน์ นักวิจัย
6. อ.มุทิตา มากวิจิตร์ นักวิจัย
7. นางสาววรรณวิภา ธงศรี นักวิจัย

 สาระสำคัญของการประชุมครั้งนี้ คือการร่วมหารือแนวทางในการดำเนินงานตามแผนงานให้บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามกำหนดเวลาของแผนงานตามที่กำหนดไว้ ทั้งนี้ ผู้ทรงคุณวุฒิจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ ได้เสนอแนะให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการผู้ตรวจสอบทางวิชาการและคณะกรรมการฝ่ายอำนวยการเพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานของโครงการ สำหรับการใช้จ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามประกาศสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ เรื่องแนวทางและหลักเกณฑ์ราคากลางการสนับสนุนการวิจัยในภาครัฐและภาคเอกชน
ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการทุจริต พ.ศ. 2542 และการดำเนินการด้านการรายงานผลการดำเนินงานให้ยึดรูปแบบตามคู่มือที่สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กำหนด

         

   
   

 

 
 
                       
 

 

คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เลขที่ 90 หมู่ 7 อาคาร 52 ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-311110