การประชุมเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบทางวิชาการ
และคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
 


         การประชาสัมพันธ์ข้อกำหนดการทำวิจัย (Terms of reference – TOR) เพื่อเปิดรับข้อเสนอโครงการสำหรับนักวิจัยผู้สนใจ ที่มีการดำเนินการตามมติที่ประชุมแผนงานวิจัยฯ ครั้งที่ 2/2561 เมื่อวันที่ 10 กันยายน พ.ศ. 2561 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องประชุมคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ผ่านทางเว็บไซต์และจัดทำหนังสือแจ้งเวียนถึงสถาบันอุดมศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยกำหนดให้ผู้สนใจสามารถยื่นข้อเสนอโครงกาวิจัยได้ใน 2 รอบ คือ รอบที่ 1 ตั้งแต่ วันที่ 12 กันยายน 2561 - 12 ตุลาคม 2561 และรอบที่ 2 วันที่ 16 ตุลาคม 2561 - 15 พฤศจิกายน พ.ศ. 2561 ปรากฏว่าในรอบแรกมีผู้สนใจยื่นข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับทุนอุดหนุน
การวิจัย จำนวน 3 เรื่อง ได้แก่
         1) ข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์สภาพสิ่งแวดล้อมและพื้นที่จุดเสี่ยงต่อการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
         2) ข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีเด็กและเยาวชน
         3) ข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่องการพัฒนาฐานข้อมูลคดีเด็กและเยาวชนในประเทศไทยสำหรับโปรแกรมวิเคราะห์อาชญากรรมเชิงบูรณาการ
ด้วยเหตุนี้ ผู้บริหารจัดการโครงการวิจัยจึงกำหนดให้มีการประชุมเพื่อพิจารณา
ให้ความเห็นชอบทางวิชาการและคัดเลือกข้อเสนอโครงการวิจัยที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย ในวันที่ 18 ตุลาคม พ.ศ. 2561 ตั้งแต่เวลา 13.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ โดยให้ผู้เสนอโครงการวิจัยได้นำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยต่อคณะกรรมการตรวจสอบทางวิชาการ ซึ่งมีบทบาทและอำนาจหน้าที่ตามคำสั่งคณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ ที่ 72/2561 สั่ง ณ วันที่ 8 ตุลาคม พ.ศ. 2561 โดยในการประชุมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุม ได้แก่

คณะกรรมการตรวจสอบวิชาการ จำนวน 6 ท่าน ประกอบด้วย
1) ศ.พล.ต.ต.หญิงดร.พัชรา สินลอยมา   คณบดีคณะนิติวิทยาศาสตร์/
ผู้บริหารจัดการโครงการ
2) รศ.พ.ต.อ.วรธัช วิชชุวาณิชย์            รองคณบดี
คณะนิติวิทยาศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ

3) รศ.พ.ต.อ.กิตติ์ธนทัต เลอวงศ์รัตน์     อาจารย์ (สบ 5) กลุ่มงานคณาจารย์
คณะตำรวจศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
4) ผศ.ดร.อาภาศิริ สุวรรณานนท์         คณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
5) ผศ.ดร.ชาติชาย มหาคีตะ              รองคณบดีบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลัยสวนดุสิต
6) อาจารย์ศราวุฒิ สำรวมดี              ที่ปรึกษาศูนย์บริการวิชาการ
คณะนิติวิทยาศาสตร์
โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
คณะกรรมการฝ่ายอำนวยการ จำนวน 4 ท่าน ประกอบด้วย
1) ด.ต.หญิง ริน จันทร์นาค
2) อ.วิชิต แย้มยิ้ม
3) นางสาวณัฐธิดา แซ่ด่าน
4) นางสาวเนตรนภา พิมพาพร
ผู้ยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย จำนวน 7 ท่าน ประกอบด้วย
กลุ่มที่ 1
1) ดร.ธเนศ เกษศิลป์                      หัวหน้าโครงการ
2) อ.มุทิตา มากวิจิตร์                     นักวิจัย
3) นางสาววรรณวิภา ธงศรี               นักวิจัย
กลุ่มที่ 2
1) ผศ.พ.ต.อ.สุรัตน์ สาเรือง                หัวหน้าโครงการ
2) อ.เปมิกา สนิทพจน์                     นักวิจัย
กลุ่มที่ 3
1) พ.ต.ต.หญิง วาชิณี ยศปัญญา          หัวหน้าโครงการ
2) พ.ต.ต.วรเทพ  ปิยวัจนาภรณ์          นักวิจัย

         ในการนำเสนอข้อเสนอโครงการวิจัยเพื่อขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยต่อคณะกรรมการตรวจสอบทางวิชาการ กำหนดผู้นำเสนอมีเวลาในการนำเสนอไม่เกิน 20 นาที และกำหนดให้คณะกรรมการซักถามและให้ข้อเสนอแนะเป็นเวลาไม่เกิน 10 นาที ต่อ 1 เรื่อง โดยกำหนดเวลาในการนำเสนอของแต่ละโครงการวิจัย ดังนี้
         เวลา 13.30 – 14.00 น.  ข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การศึกษาวิเคราะห์สภาพแวดล้อมและพื้นที่จุดเสี่ยงต่อการกระทำความผิดของเด็กและเยาวชนในเขตพื้นที่กรุงเทพมหานคร
         เวลา 14.00 – 14.30 น. ข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนากฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการสอบสวนคดีเด็กและเยาวชน
         เวลา 14.30 - 15.00 น. ข้อเสนอโครงการวิจัย เรื่อง การพัฒนาฐานข้อมูลคดีเด็กและเยาวชนในประเทศไทยสำหรับโปรแกรมวิเคราะห์อาชญากรรมเชิงบูรณาการ

         

   

 

 
 
                       
 

 

คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เลขที่ 90 หมู่ 7 อาคาร 52 ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-311110