วัถตุประสงค์
 
              1. เพื่อให้เกิดมิติใหม่แห่งองค์ความรู้และข้อเสนอแนะที่จำเป็นเร่งด่วนต่อการพัฒนากฎหมายให้สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง และลดข้อจำกัดจากเงื่อนไขทางกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
              2. เพื่อผลักดันให้มีการเพิ่มบทบาทของกระบวนการทางนิติวิทยาศาสตร์ต่องาน
ด้านการสืบสวนสอบสวนและการพิสูจน์หลักฐาน เพื่อลดช่องว่างของข้อกฎหมายและสร้างภาพลักษณ์เชิงบวกต่อกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
              3. เพื่อสร้างนวัตกรรมทางนิติวิทยาศาสตร์ที่สอดคล้องกับสภาวการณ์ของอาชญากรรมในยุคไทยแลนด์ 4.0 โดยมุ่งไปที่การแสวงหาหลักฐานและข้อมูลเชิงประจักษ์ทางนิติวิทยาศาสตร์ที่ส่งเสริมประสิทธิภาพของกระบวนการสืบสวนสอบสวนและการพิสูจน์หลักฐานในกระบวนการยุติธรรมสำหรับเด็กและเยาวชน
              4. เพื่อสร้างมาตรการสำหรับการกำกับติดตามเด็กและเยาวชนที่ได้รับการปล่อยตัว
คืนสู่สังคม เพื่อการป้องปรามไม่ให้เด็กและเยาวชนหวนกลับมากระทำผิดซ้ำ
              5. เพื่อสร้างมาตรการสำหรับการผสานความร่วมมือระหว่างหน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน ภาคประชาสังคม และชุมชน ในการป้องกันเด็กและเยาวชนที่ไม่เคยกระทำผิดไม่ให้เป็นผู้กระทำผิดรายใหม่

 
 
 
                       
 

 

คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เลขที่ 90 หมู่ 7 อาคาร 52 ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-311110