ขอบเขตของการทำกิจกรรมบริหารจัดการโครงการวิจัย
 


            การดำเนินงานด้านการบริหารโครงการวิจัยให้บรรลุวัตถุประสงค์และภารกิจข้างต้น ผู้บริหารแผนงานวิจัย (Director) ได้กำหนดขอบเขตสำหรับการบริหารจัดการโครงการวิจัยไว้ ดังนี้
            1) การวิเคราะห์ช่องว่างงานวิจัย (gap analysis) ที่จำเป็นเร่งด่วนต่อการแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอำนวยกระบวนการยุติธรรมและการบริหารงานยุติธรรมที่ผ่านมาว่ายังขาดในส่วนใด
            2) ประชุมระดมสมองเพื่อให้ได้กรอบการวิจัยที่ตอบโจทย์การวิจัยในกลุ่มการวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมทางกฎหมาย นิติวิทยาศาสตร์ และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอำนวยความยุติธรรมและการบริหารงานยุติธรรม
            3) ประกาศรับข้อเสนอการวิจัย โครงการวิจัยตามกรอบการวิจัย โดยผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
            4) พิจารณาและคัดเลือกโครงการ/แผนงาน ที่มีความสอดคล้องกับกลุ่มการวิจัยเพื่อพัฒนาและส่งเสริมนวัตกรรมทางกฎหมาย นิติวิทยาศาสตร์ และฐานข้อมูลที่เกี่ยวข้องในกระบวนการยุติธรรม เพื่อแก้ไขปัญหาเร่งด่วนของการอำนวยความยุติธรรมและการบริหารงานยุติธรรมให้สามารถตอบโจทย์การวิจัยได้
            5) แสดงให้เห็นถึงความเชื่อมโยงของโครงการ/แผนงาน และผลผลิตที่ได้รับจาก
การวิจัย
            6) นำเสนอสรุปโครงการที่เห็นสมควรได้รับการสนับสนุน เสนอต่อคณะกรรมการ
ที่เกี่ยวข้อง
            7) ประชุมรายงานความก้าวหน้าของโครงการ/แผนงาน และรายงานสมบูรณ์ต่อคณะกรรมการที่เกี่ยวข้อง
            8) ให้คำปรึกษาและข้อเสนอแนะในการดำเนินโครงการที่รับผิดชอบ
            9) จัดประชุมและติดตามประเมินผลโครงการ/แผนงานอย่างใกล้ชิด
            10) ตรวจเยี่ยมการดำเนินกิจกรรมของโครงการ/แผนงาน
            11) สรุปผลการดำเนินโครงการที่รับผิดชอบ
            12) ประชาสัมพันธ์และการถ่ายทอดเทคโนโลยี
            13) จัดประชุม/สัมมนา เผยแพร่ความรู้จากการวิจัยสู่การใช้ประโยชน์อย่างแท้จริง
            14) จัดทำสรุปและให้ข้อเสนอแนะในการนำไปสู่นโยบายและยุทธศาสตร์ของประเทศ รวมทั้งการผลักดันให้เกิดการเผยแพร่และการใช้ประโยชน์สู่สาธารณะ

 
 
 
                       
 

 

คณะนิติวิทยาศาสตร์ โรงเรียนนายร้อยตำรวจ
เลขที่ 90 หมู่ 7 อาคาร 52 ตำบลสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110
โทรศัพท์ 034-311110